logo
multiline

Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr 30 "Tęczowa Wyspa" we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr 30 "Tęczowa Wyspa" we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów dla osób głuchych, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


  Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Gębka.
 • E-mail: pp30@op.pl
 • Telefon: 54 2349717


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85; 87-800 Włocławek

  Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek

 • E-mail: pp30@op.pl
 • Telefon: 542349717

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku ?Tęczowa Wyspa? we Włocławku mieści się w jednym jednokondygnacyjnym budynku. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku wchodzi się poprzez szerokie, dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dwoje drzwi. Przy pierwszych drzwiach znajduje się niewielki próg.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek dostosowany jest do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, brak progów). Przy wejściu głównym znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak informacji dotykowej, głosowej. Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie posiada parkingu przeznaczonego dla petentów. W pobliżu przedszkola znajdują się miejsca parkingowe, ogólnodostępne.Klauzula Informacyjna - udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody dla celów informacyjnych i promocyjnych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów
Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Polityka plików cookies