logo
multiline

Rekrutacja "NOWE DZIECI"

Informujemy, że zapisy „nowych” dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpoczną się dnia 11.03.2024r.

Od tego dnia będzie aktywny link: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek 

gdzie Państwo będą mogli zapoznać się z zasadami rekrutacji  ("Poradnik Kandydata"), wypełnić formularz "Wniosek zgłoszenia kandydata..." wysłać go w formie elektronicznej, a następnie  wraz z wymaganymi  załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszej preferencji.

Dokumenty  w wersji papierowej należy składać w budynku przedszkola do dnia 29.03.2024

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Link do zarządzenia

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 1 marca 2024.


Kolejne informacje będą dodawane na bieżąco.
Ochrona danych osobowych

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 30 im „Tęczowa Wyspa” z siedzibą we Włocławku, ul. Kaliska 85
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 30 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Ptasia  2a, Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 8)
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;