logo
multiline

DEKLARACJA WOLI "NOWYCH" DZIECI

Informujemy, że Rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do naszego przedszkola na rok 2021/2022 („nowe” dzieci), zobowiązani są do „potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” w terminie od 6.04.2021 do 13. 04. 2021 r.

Można tego dokonać w dwojaki sposób:

1.      w formie elektronicznej - podpisany i zeskanowany dokument wysłać na e – mail przedszkola:  pp30@op.pl

2.      w formie papierowejpodpisany i wydrukowany dokument dostarczyć do przedszkola.

 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

„Deklaracja woli”  do pobrania poniżej:


Link - deklaracja woli

Link do naboru "nowych dzieci"

Poniżej zamieszczamy link do Witryny Kandydata. Prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru. 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

Karta potwierdzenia kontynuacji

Karta kontynuacji do pobrania

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 1 marca 2021 r.


Kolejne informacje będą dodawane na bieżąco.

Ochrona danych osobowych

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 30 im „Tęczowa Wyspa” z siedzibą we Włocławku, ul. Kaliska 85
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 30 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Ptasia  2a, Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018. 996.1000 i 1290).
  •  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 8)
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;