logo
multiline

DZIEŃ DZIECKA

ŻYCZENIA DLA DZIECI

ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK - bajka w wykonaniu nauczycieli i pracowników naszego przedszkola

Dziękujemy za realizację nagrania Panu  Z. Deruckiemu

Przedstawienie " w zdrowym ciele zdrowy duch"

Wesoły wierszyk

Wesoły wierszyk

Wesoły wierszyk

Wesoły wierszyk

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. ZWROTU NADPŁACONYCH ŚRODKÓW.

Rodzice dzieci, które w czerwcu br. nie będą uczęszczać do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaconych środków za wyżywienie oraz pobyt w przedszkolu.

Wnioski należy złożyć w przedszkolu (wrzucić do urny) lub przesłać skan wniosku na adres przedszkola: pp30@op.pldo 9.06.2020r.
Rodzice dzieci, które będą uczęszczały w czerwcu do przedszkola otrzymają indywidualne wyliczenia kwot do zapłaty, pomniejszone o zwroty wraz z numerami kont, na które dokonają wpłat.

Wnioski do pobrania na stronie lub w przedszkolu.

plik do pobrania

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - PRZELEWEM

Drodzy Rodzice!

Chcąc zachować wszelkie zasady reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa, wychodzimy Państwu na przeciw i zmieniamy sposób płatności za przedszkole. Należne kwoty będą mogli Państwo przekazywać przelewem bankowym (osobno za wyżywienie dziecka i osobno za godziny pobytu). 

Informacje w formie pisemnej, o wysokości opłat przygotuje dla Państwa intendent przedszkola i przekaże je Państwu.

Numer konta za wyżywienie: 

PKO BP 93 1020 5170 0000 1002 0145 2051 

W tytule: wyżywienie - nazwisko i imię dziecka, PP30

 

Numer konta za godziny pobytu ponad podstawę programową: 

PKO BP 43 1020 5170 0000 1202 0145 2077 

W tytule: godziny - nazwisko i imię dziecka, PP30


PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała  od 1.07.2020r. do 31.07.2020r.

Oznacza to, że dzieci niemające zapewnionej opieki, będą mogły korzystać z placówki od 1.08.2020r. do 31.08.2020r.

W tym roku nie będzie systemu dyżurowego w przedszkolach. Nie będzie funkcjonowała, jak zawsze wyznaczona inna placówka, do której pracujący rodzice mogą posłać dziecko, podczas gdy jego przedszkole macierzyste jest zamknięte. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, aby ograniczyć kontakt dzieci z różnych przedszkoli pomiędzy sobą, utrudnić tym samym rozprzestrzenianie się wirusa.

W związku z powyższym prosimy rodziców, aby zapewnili opiekę swoim dzieciom podczas przerwy wakacyjnej w naszym przedszkolu. Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne, obostrzenia i liczne rygory sanitarne nałożone przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, aż do momentu odwołania.

W kolejnym ogłoszeniu podamy termin i formę zgłaszania dzieci na miesiąc sierpień do przedszkola.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla „ Tęczowej Wyspy”, 

Przedszkola Publicznego nr 30  we Włocławku

w związku z działalnością placówki  w czasie pandemii koronawirusa.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410), 

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

5. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane  na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576). 

6. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane  na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576). 


1.Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki  w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19,

•Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić dziecku powyżej 4 roku maseczkę ochronną.

•Do przedszkola może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

•Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura, gdy temperatura osiągnie wartość powyżej 37º C dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.

•Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem pojedynczo do przedsionka przedszkola i tam przekazuje dziecko dyżurującej Woźnej oddziałowej, która odprowadza je do wyznaczonej grupy.

Przy odbieraniu dziecka z przedszkola stosuje się analogiczną instrukcję, jak przy przyprowadzaniu dziecka.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola bezwzględnie muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak dzieci i ich rodziców wynoszący min 2m.

•Jeśli istnieje uzasadniona, konieczna potrzeba, aby rodzic/opiekun wszedł na teren przedszkola, wyłącznie do części wspólnej placówki – II hol,  jest zobligowany do zachowania dystansu społecznego – 2 m.  oraz  posiadania maseczki ochronnej, rękawiczek i dezynfekcji dłoni przy wejściu. 

•Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

•Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych pod żadnym pozorem nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

•Dzieci do przedszkola nie mogą wnosić żadnych zabawek ani przedmiotów.

2.Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej w przypadku złego samopoczucia dziecka.

•W przypadku  zgłoszenia przez dziecko lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych lub złego samopoczucia osoba interweniująca zapewnia dziecku opiekę.

•Następnie należy dziecku zmierzyć temperaturę oraz uzyskać od dziecka informację (na ile to możliwe) o jego dolegliwościach.

• Osoba wyznaczona pozostaje z dzieckiem i jednocześnie powiadamiany zostaje telefonicznie rodzic  dziecka.

•Jeżeli objawy są niepokojące, dziecko pod opieką wyznaczonego opiekuna zostaje odizolowane od innych dzieci.

•W przypadku nie odbierania wiadomości przez jednego z rodziców powiadamiany zostaje drugi z nich.

3.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka COVID – 19.

•W przypadku  zgłoszenia przez dziecko lub  przejawiania  niepokojących objawów COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem)   osoba interweniująca   powinna zapewnić opiekę dziecku, zmierzyć temperaturę, zawiadomić dyrektora przedszkola.

•Dyrektor wyznacza osobę, która ubrana w odzież ochronną zaprowadzi dziecko do odrębnego wyznaczonego pomieszczenia  i będzie tam przebywać  z dzieckiem do czasu odebrania przez rodziców zachowując minimum 2 metry odległości.

•Dyrektor przedszkola / nauczyciel  niezwłocznie zawiadamia telefoniczne rodziców dziecka  w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

•Rodzic powinien  jak najszybciej zadzwonić na specjalną całodobową     infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej lub powiadomić 999 albo 112 (plakat MZ).

•W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia dziecka zagrażającego jego życiu należy wezwać pogotowie ratunkowe z przekazaniem informacji o  podejrzeniu zakażenia COVID - 19.

•Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek,  zarządza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami przedszkola oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

•Dyrektor ustala listę pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w których przebywał odizolowany wychowanek.

•Dyrektor Przedszkola stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

•Dyrektor powiadamia rodziców pozostałych wychowanków,  którzy mieli kontakt  z chorym dzieckiem.

•Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.Zasady przebywania dziecka w odrębnym pomieszczeniu (w izolatce). 

•Dyrektor przedszkola wyznacza osobne pomieszczenie przeznaczone na izolatkę wyposażone w środki ochrony osobistej  i  płyny do dezynfekcji, termometr bezdotykowy.

•Dziecko z podejrzeniem zachorowania na COVID - 19 przebywa w tym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby w odległości 2 m  do czasu odebrania go  przez rodzica.Wznowienie działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkola

Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem od dnia 25.05.2020r. działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkola, prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na poczcie poszczególnych grup (tam, gdzie realizowane jest zdalne nauczanie). W załączniku nr 1 znajdują się ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii koronawirusa. W załączniku nr 2 znajduje się oświadczenie, które, w przypadku konieczności przysłania dziecka do przedszkola od 25 maja 2020r., należy wypełnić i dostarczyć do placówki, do dnia 19.05.2020r. (wtorek) do godz. 16.00. 

WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI 3-LETNICH NA NOWY ROK SZKOLNY

Informujemy, że od dnia 4.05.2020r. rozpoczynamy nabór dodatkowy dla dzieci 3-letnich na rok szkolny 2020/2021. 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny ( nr tel. 54 234 97 17). 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola znajduje się:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/Files

Przedszkole zamknięte do dnia 24.05.2020r.

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydenta Miasta Włocławek, przedszkola nie będą prowadziły działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej do dnia 24.05.2020r.

O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować w oddzielnych ogłoszeniach.


DZIEŃ MAMY I TATY!!!

Prezent Grupy Czerwonej: https://www.youtube.com/watch?v=FfOBO-eCuw0

Prezent Grupy Pomarańczowa: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-459

Prezent Grupy Zielonej: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-457

Prezent Grupy Żółtej: https://drive.google.com/file/d/1xJAPtFFm4gwk2BXFgQ_iJq4vMV8y7Yl2/view?usp=sharing

Prezent Grupy Niebieskiej: https://www.youtube.com/watch?v=GOwVqMTiSzo

Prezent Grupy Fioletowej: https://pp30.wloclawek.pl/galeria-458

Przedszkole nadal zamknięte

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wiadomości z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, informujemy, że od dnia 6 maja 2020r. nie wznawiana jest działalności opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci z przedszkoli.

O dalszych działaniach podjętych przez Prezydenta Miasta Włocławek powiadomimy Państwa w najbliższym czasie. 

Zarządzenie dyrektora


DZIECI PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (3-LATKI).

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku informuje, że wszystkie dzieci 3-letnie zgłoszone w procesie rekrutacji, zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Termin podpisywania umów cywilno-prawnych zostanie podany w późniejszym czasie, po ustąpieniu pandemii koronowirusa.

Propozycja materiałów edukacyjnych dla dzieci dostępnych on-line

programy edukacyjne dla najmłodszych - TVP ABC od 800 do 1300 

pomysły na zabawy i zajęcia w domu z przedszkolakami - www.facebook.com/blizejprzedszkola 

bajki, gry i zabawy dla najmłodszych https://tuptuptup.org.pl/ 

propozycje zabawa online dla dzieci https://www.logopestka.pl/wychowanie-przedszkolne-online/

gry i zabawy edukacyjne http://pisupisu.pl/ 

gry i zabawy edukacyjne https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

audycje i gry dla dzieci https://www.polskieradio.pl/18/4474/

słuchowiska dla dzieci w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej http://www.irenakwiatkowska.com/dla-dzieci 

słuchowiska dla dzieci https://www.polskieradio.pl/sluchowisko-dla-dzieci/Tag170280

wierszyki dla dzieci do czytania i słuchania http://wierszykidladzieci.pl/ 

kreatywne zabawy dla dzieci  https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

karty pracy dla dzieci (wszystkie grupy wiekowe) do druku https://emocjedziecka.pl/karty-pracy/

karty pracy dla dzieci (wszystkie grupy wiekowe) do druku https://eduzabawy.com/karty_pracy/

wirtualne spacery po muzeach https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/

https://mamotoja.pl/gry-i-zabawy-przedszkolak.html

Propozycje od p. logopedy:

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2017/08/porzadki-karta-pracy-cwiczenia-jezyka-i-warg/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2019/08/samogloski-bajka-logopedyczna/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2017/08/kwadraciaki-do-cwiczen-warg-i-jezyka/

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/2015/02/logopedyczna-rozgrzewka/

https://www.matzoo.pl/zerowka

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną opłaty za przedszkole będą rozliczone po powrocie dzieci do przedszkola.

PODRĘCZNIKI DLA CHĘTNYCH (gr. 4,5,6-latków)

Informujemy, że jeśli chcecie Państwo, możecie odebrać Podręczniki i Karty pracy dzieci w czwartek i piątek, tj. 16,17.04.2020r., w godz. 8.00-13.30.

Jednocześnie prosimy, aby do przedszkola wchodzić pojedynczo, zdezynfekować przy wejściu dłonie, a oczekując na wejście zachować odstęp 2m.

Oczywiście jest to propozycja dla chętnych Rodziców, nie ma obowiązku tego uczynić. Nadal zestawy zajęć, zabaw, kart pracy dla dzieci będą zamieszczane na skrzynkach e-mail poszczególnych grup.

Pozdrawiamy serdecznie.

Życzenia