logo
multiline
mission-1

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • Stwarzamy optymalne warunki do rozwijania zdolności matematycznych.
 • Uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
mission-1

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole przygotowuje wychowanków do podjęcia nauki w szkole i umożliwia im wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego i promuje swoje osiągnięcia.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola, w tym rozwijanie uzdolnień matematycznych.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę  logopedę, nauczycieli z kwalifikacjami do pracy z dziećmi z zakresu terapii pedagogicznej. Nauczyciele zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali się i podnosi swoje kwalifikacje.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetyczne i bezpieczne meble oraz kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Obszerny, zielony, atrakcyjny i doskonale wyposażony teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz  obserwowaniu przyrody.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań (w szczególny sposób zainteresowań matematycznych) i talentów dzieci.

NASZE ZASADY

    1. POZNAJEMY Z PASJĄ
    2. UCZYMY SZACUNKU
    3. WPAJAMY POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
    4. WYZWALAMY KREATYWNOŚĆ
    5. ORGANIZUJEMY BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: społecznym, poznawczym, językowym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci (w szczególny sposób zdolności matematyczne), doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

    1. Metody czynne:
    - metoda samodzielnych doświadczeń,
    - metoda kierowania własną działalnością dziecka,
    - metoda zadań stawianych dziecku,
    - metoda ćwiczeń utrwalających.
    2. Metody oglądowe:
    - obserwacja i pokaz,
    - osobisty przykład nauczyciela,
    - udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
    3. Metody słowne:
    - rozmowy,
    - opowiadania,
    - zagadki,
    - objaśnienia i instrukcje,
    - sposoby społecznego porozumiewania się,
    - metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie rozwiązania metodyczne:
    - Metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
    - Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
    - Metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
    - Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
    - twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
    - metodę projektu,
    - metody aktywizujące,
    - techniki twórczego myślenia,
    - gimnastyka mózgu Paula Denisona.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, zajęcia otwarte, dyżury pedagogiczne, kontakty indywidualne. Rodzice  współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych ( zbierają słodycze, zabawki dla dzieci potrzebujących, biorą udział w akcji ' Góra grosza', itp.).  Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja 'Sprzątanie świata' czy selektywna zbiórka odpadów. Przedszkole korzysta z dobrych praktyk zaczerpniętych ze środowiska lokalnego, ale także promuje swoje osiągnięcia i sukcesy.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje imię, logo, stronę internetową oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
    - Pasowanie na przedszkolaka Tęczowej wyspy
    - Akcja ? Sprzątanie Świata?
    - Dzień Pluszowego Misia
    - Wieczór wróżb, czarów i magii
    - Mikołajki
    - Wigilia Tęczowej Wyspy
    - Bal przebierańców
    - Dzień Babci i Dziadka
    - Urodziny Tęczowej Wyspy
    - Spotkanie z wielkanocnym zajączkiem
    - Dzień Mamy i Taty ? festyn rodzinny
    - Dzień Dziecka ? impreza, wycieczka
    - Pożegnanie Starszaków
    - Pożegnanie Przedszkola


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola będzie:
    - wyposażony w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i późniejszym życiu,
    - otwarty, kreatywny i ciekawy w odkrywaniu świata,
    - wrażliwy na piękno i dobro,
    - świadomy swojej wartości,
    - szanować innych,
    - utożsamiać się ze swoją ojczyzną i czuje się Europejczykiem.