logo

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest "wprowadzenie dziecka w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne". Zadaniem przedszkola jest zatem wprowadzenie dziecka w świat sztuki, tworzenie okazji do obcowania ze sztuką, ukazanie jej piękna.

Poprzez udział w spektaklach teatralnych dzieci mają możliwość kontaktu ze sztuką, obcowania z żywym słowem. Poznają wygląd teatru, pracujących w nim ludzi, scenografię, dekorację, rekwizyty, uczą się kulturalnego zachowania.

W przedszkolu dziecko ma możliwość bycia nie tylko widzem, ale również aktorem. Rozbudzanie zainteresowań teatrem zachęca dzieci do samodzielnej twórczości i działania, wyrażania swoich uczuć i emocji.

W przedszkolu prowadzone są różnorodne zajęcia aktywizujące kreatywność dzieci, a zabawy teatralne stanowią ich ważny element.

Dzieci uczestniczą w zabawach naśladowczych, odtwarzają ruchy, gesty, głosy ludzi i zwierząt; improwizacjach słownych, ruchowych znanych utworów literackich; zabawach z elementami pantomimy i dramy; przygotowują krótkie przedstawienia i występy z różnych okazji (np. Dnia babci i dziadka, Jasełka, itp.); wspólnie z nauczycielkami organizują kąciki teatralne, w których zgromadzone są stroje, kukiełki, pacynki, sylwety oraz maski, często samodzielnie wykonane przez dzieci.
 
Uczestnicząc w zabawach teatralnych dzieci posługują się mową, ruchem, mimiką, gestem.

Odpowiednio zorganizowana zabawa daje dziecku możliwość:
- wyrażania swoich emocji
- okrycia własnych możliwości i uzdolnień artystycznych
- rozwoju wyobraźni, kreatywności
- rozwijania umiejętności wypowiadania się za pomocą ruchu, gestu
- doskonalenia mowy, dykcji
- ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci
- zwiększenia poczucia własnej wartości
- pokonania nieśmiałości
- odczucia satysfakcji i zadowolenia z występu
- doskonalenia współpracy z innymi
     
Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, iż dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zabawach. Lubią przyjmować na siebie różne role, wcielać się w ciekawe postacie, przebierać się, posługiwać się kukiełkami, pacynkami, odgrywać scenki.

Opracowała: Marta Majewska