logo

Świat piękna otaczającego dziecko to przede wszystkim przyroda, otaczające nas rośliny, zwierzęta stanowią dla dzieci niepowtarzalne przeżycia estetyczne . W przedszkolu jest wiele okazji do pokazywania i poznawania przyrody. Drzewa, kwiaty, owady są wokół nas i dają nam, nauczycielom wiele sposobności do pokazania ich dzieciom. Zadaniem nauczyciela jest więc nauczenie dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz obcowania z nią. Szczególną uwagę należy również zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i wrażliwości na środowisko przyrodnicze, racjonalne korzystanie z jego zasobów, dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. Przyroda bowiem tylko wtedy jest piękna, gdy nie ingerujemy w nią lub o nią dbamy.  
 
Cele edukacji przyrodniczej powinny obejmować :
- przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o przyrodzie,
- stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,
- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
- kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,
- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.
O skuteczności pracy nauczycieli chcących zaszczepić wśród dzieci zamiłowania do natury i dostrzeganie jej piękna decyduje dobór form pracy.

Do podstawowych form stosowanych w przedszkolu można zaliczyć :
- wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, zakładów pracy, muzeów itp.,
- zajęcia, zabawy i gry organizowane na łonie natury,
- pokazywanie estetyki i piękna przyrody poprzez dzieła literatury dziecięcej
- spotkania z ludźmi działającymi na rzecz środowiska
- prace praktyczne na rzecz środowiska,
- udział w akcjach związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka,
- konkursy i uroczystości o tematyce przyrodniczej,
- propagowanie idei ochrony i kształtowania środowiska człowieka,
- ukazywanie piękna przyrody poprzez dzieła malarskie, audycje radiowe, telewizyjne, przeglądanie czasopism, albumów przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy.

Myślę, że warto jest włożyć odrobinę wysiłku w ukazanie dziecku otaczającej nas przyrody. Wrażliwe dziecko doceni niepowtarzalne piękno niezniszczonej natury, a jednocześnie będzie potrafiło dostrzec potencjalne zagrożenia. Nauczenie wrażliwości wpłynie również pozytywnie na samo dziecko. Stanie się ono empatyczne, potrafiło będzie pomagać drugiemu człowiekowi, oduczy się egoistycznego podejścia do świata.

Opracowała: Joanna Gębka